Archive for the ‘Теория на правото на информационното общество’ Category

Законът за електронното управление

June 13th 2008

Кратък анализ на тема Предметът на Закона за електронното управление по повод неговото влизане в сила - pdf.

Posted by vkiskinov under Информационно право & Теория на правото на информационното общество | No Comments »

Необходима е нова теория на правото на информационното общество

February 14th 2008

Regula est: възникване на понятието за правна норма. Сборник в чест на проф. М. Андреев, 2011.

Образуване на правни нормативни волеизявления. Юридически свят, 2011, № 2.

Юридически конструкции. Съвременно право, 2011, № 5.

Анализ на нормативно основание. Съвременно право, 2011, № 3.

Към общотеоретично понятие за правно изявление. Юридически свят, 2010, № 2.

За върховенството на правото. Съвременно право, 2010, № 3.

За функциите на правото. Съвременно право, 2009, № 6.

Задачите пред общата теория на правото на информационното общество Съвременно право, 2009, № 4.

Новата цел на общата теория на правото в информационното общество. Съвременно право, 2009, № 1.

Към обща теория на правото на информационното общество. Юридически свят, 2009, № 2.

Law and Virtual Reality. Сборник на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008.

Правната система. Част І. Онтология и методология. С., 2006, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Университетска библиотека № 461, 608 стр.

Обектът на правните нормативни изследвания - “Юридически свят”, 2006, № 1.

Новите качества на правото в информационното общество - “Съвременно право”, 2006, № 1.

Posted by vkiskinov under Обща теория на правото & Теория на правото на информационното общество | No Comments »