Archive for the ‘Обща теория на правото’ Category

Законът за електронното управление

June 13th 2008

Кратък анализ на тема Предметът на Закона за електронното управление по повод неговото влизане в сила - pdf.

Posted by vkiskinov under Информационно право & Теория на правото на информационното общество | No Comments »

Необходима е нова теория на правото на информационното общество

February 14th 2008

Regula est: възникване на понятието за правна норма. Сборник в чест на проф. М. Андреев, 2011.

Образуване на правни нормативни волеизявления. Юридически свят, 2011, № 2.

Юридически конструкции. Съвременно право, 2011, № 5.

Анализ на нормативно основание. Съвременно право, 2011, № 3.

Към общотеоретично понятие за правно изявление. Юридически свят, 2010, № 2.

За върховенството на правото. Съвременно право, 2010, № 3.

За функциите на правото. Съвременно право, 2009, № 6.

Задачите пред общата теория на правото на информационното общество Съвременно право, 2009, № 4.

Новата цел на общата теория на правото в информационното общество. Съвременно право, 2009, № 1.

Към обща теория на правото на информационното общество. Юридически свят, 2009, № 2.

Law and Virtual Reality. Сборник на ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008.

Правната система. Част І. Онтология и методология. С., 2006, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Университетска библиотека № 461, 608 стр.

Обектът на правните нормативни изследвания - “Юридически свят”, 2006, № 1.

Новите качества на правото в информационното общество - “Съвременно право”, 2006, № 1.

Posted by vkiskinov under Обща теория на правото & Теория на правото на информационното общество | No Comments »