Монографии

December 27th 2007

      Правната система. Част І. Онтология и методология. С., 2006, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Университетска библиотека  № 461,  608 стр.

    Българско и европейско информационно право (сравнителен анализ). Том I. С., 2005, “Сиела”, 326 с.

Учение за правната информация. С., 2003, „Сиби”.

Електронно правителство. С., 2003, “Сиби”, 352 стр.

Правна информатика.

Четвърто издание. С., 2008, “Сиби”, 376 стр. 

Трето издание. С., 2002, “Сиби”, 424 стр.

Второ издание. С., 1994, “Св. Кл. Охридски”, 314 стр.

Първо издание. С., 1991, “Св. Кл. Охридски”, 220 стр.

Систематика на правната информатика.

Трето издание. С., 2003, “Сиби”, 336 стр

Второ издание. С., 1994, “Св. Кл. Охридски”, 214 стр.

Първо издание. С., 1991, “Св. Кл. Охридски”, 200 стр.

 Електронно правителство – сборник юридически актове. С., 2003,“Сиби”, 326 стр.

 

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply